Het Brabantse Geslacht VERLINDEN

Inloggen

Welkom

Welkom

Dit is de site over de geschiedenis van het Brabantse Geslacht Verlinden. Er staan overzichten op van de nakomelingen in mannelijke lijn van

 • Guilhelmus Verlinden [BK0047],
 • François Verlinden [BK3237] en
 • Henri Verlinden [BK3130].

Deze drie genealogieën zijn momentopnames. Zij zijn het resultaat van onderzoek dat nog niet is afgerond.

Voortdurend worden nakomelingen toegevoegd omdat uit onderzoek weer wat gevonden wordt of omdat gegevens worden ontvangen van familieleden; dat is een onderzoek van verleden naar heden.

Ook zoek ik naar de voorouders van de drie hiervoor genoemde Verlinden’s; dat is een stamboomonderzoek van hun verleden naar een nog verder verleden. Ik hoop te vinden dat deze drie families een relatie met elkaar hebben.

De website is gebouwd door Hendrik Jan Verlinden (Hans), die ook de redactie voert. De site begint met een Welkom voor iedereen die de site heeft gevonden. Daarna volgt een deel voor de familie, te bereiken met Gebruikersnaam en Wachtwoord, waarmee de privacy van gegevens is geborgd van alle personen die op de site zijn vermeld.

De Redactie verzamelt gegevens over de nazaten van de drie families en wil weten:

 • Wanneer ze geboren zijn en waar
 • Of ze getrouwd waren, wanneer en waar
 • Wat hun beroep was
 • Wanneer en waar zij overleden zijn
 • Hoe ze er uitzagen
 • Hun wetenswaardigheden
 • Wie hun kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen enz. zijn.

Die gegevens worden geregistreerd in het programma Brother’s Keeper (BK), een genealogisch Databaseprogramma. Door de informatie te koppelen met templates van BK ontstaan verschillende overzichten: gezinsoverzichten, stambomen, kwartierstaten, enz. Die overzichten worden op de site gepubliceerd.

Om een idee te geven wat stamboomonderzoek inhoudt, het volgende.

Guilhelmus Verlinden [BK0047] - waarvan de geboortedatum nog niet bekend is –is de stamhouder van mijn familie. Zijn naam heb ik gevonden in de geboorteakte van zijn zoon Cornelius Verlinden [BK0045] en in een uittreksel van de akte van 30 november 1717 waaruit blijkt dat hij werd geboren in Mechelen, een stad gelegen in het Hertogdom Brabant, tegenwoordig België.

Geboorteakte van Cornelius Verlinden [BK0045] 17 november 1717, Onze Lieve Vrouwekerk, Mechelen, Hertogdom Brabant met Uittreksels uit het register van Dopen.

Akte van huwelijk van Cornelius Verlinden [BK0045] met Anna Joanna Meijnart [BK0046] op 2 januari 1755, Sint Rombouts Kathedraal, Mechelen, Hertogdom Brabant met Uittreksels uit het register van Huwelijken.

Het stamboomonderzoek richt zich op het vinden van de geboorteakte van Guilhelmus Verlinden [BK0047].

Waarom stambomen opnemen van 3 Verlinden’s?

Dat is door toeval zo gekomen. Toen ik in de jaren zestig van de vorige eeuw met onderzoek ben begonnen woonde ik in Vught. Ik ontving van mijn oom de resultaten van een genealogisch onderzoek naar de familie Verlinden en de riddermatigheid van Verlinden. Dat onderzoek had hij in 1942 laten uitvoeren door o.a. de heer Kits Nieuwenkamp (Doorn) en het Bureau voor Sibbekunde, thans het CBG (Centrum voor Familiegeschiedenis) in Den Haag.

Ik wist: mijn familie komt uit Mechelen, België. Mijn neef in Vught deed een set bidprentjes cadeau. Ik kwam in contact met huisarts Verlinden in Den Bosch. Die wilde weten of we familie waren. Ik vroeg geboorteaktes over zijn voorzaten op en wat bleek: de oudste Verlinden van de huisarts kwam uit Lier in België, een plaats 10km van Mechelen gelegen! We besloten definitief uit te zoeken of we familie waren. En bij het inzien van geboorteakten vond ik dat er vroeger nóg een huisarts in Den Bosch gewerkt heeft. Die kwam uit Weerde in België. Dat was nummer drie waarvan ik de stamboom heb opgenomen. Zo is het gekomen dat er drie stambomen op de website staan. Nu is het nog los zand, het zijn drie aparte families. Is het geen mooi voorbeeld van serendipiteit?

Ik ben eens nagegaan welke drie Verlinden’s besloten van België naar Nederland te emigreren.

Drie Verlinden’s emigreren naar Nederland

Rumoldus Josephus Verlinden [BK0043]

De kleinzoon van Guilhelmus Verlinden [BK0047] is Rumoldus Josephus Verlinden [BK0043], geboren in Mechelen, BE. Hij zet - als enige mannelijke nakomeling van Guilhelmus - het geslacht Verlinden voort in Nederland. Hij woont met zijn familie achtereenvolgens in Leuven, Arensdijk, Kasterlee, Princenhage en belandt in Fijnaart en Heijningen waar hij in 1821 komt te overlijden. Hij was huisarts.

Johannes Josephus Verlinden [BK0692]

Johannes Josephus Verlinden [BK0692] geboren in Lier, BE trouwt in Bergen op Zoom in 1809 en vestigt zich daar als apotheker. Onder zijn nakomelingen een apotheker en een huisarts in Den Bosch.

Joannes Josephus Franciscus Verlinden [BK2055]

Joannes Josephus Franciscus Verlinden [BK2055] geboren in Leuven in 1796, wordt huisarts in Den Bosch en komt te overlijden in Hilvarenbeek.

 VERLINDEN

Foto: Samenvatting drie Verlinden's die emigreerden van België naar Nederland.

Wat de drie gemeen hebben is dat twee van hen als voornamen hebben Jo(h)annus Josephus, dat de derde ook de doopnaam Josephus heeft en dat twee emigranten huisarts in Nederland werden, dat een kleinzoon van de derde ook huisarts werd. Voer voor verder stamboomonderzoek.

Wat heel frappant is: van die drie huisartsen hebben zich twee in Den Bosch gevestigd: Joannes Josephus Franciscus Verlinden [BK2055] tussen 1817 en 1860 en Antonius Napoléon Pier Maria Verlinden [BK0684] tussen 1940 en 1980.

Iedereen begrijpt nu dat ik op de ingeslagen weg doorga.

De website geeft informatie over de drie stambomen, maar ik herhaal: niet is aangetoond dat de drie Verlinden's die uit België emigreerden, tot één geslacht Verlinden behoren. Daar doe ik stamboomonderzoek naar samen met betrokkenen.

Terminologie

Genealogie heeft twee betekenissen:

 • Stamboomonderzoek
 • Overzicht van alle nakomelingen van een persoon in mannelijke lijn.

In deze website gaat het in de eerste plaats over genealogie in de tweede betekenis en in de tweede plaats over stamboomonderzoek.

Familienamen en -relaties

De Volkskrant zet de vader en moeder centraal en geeft in 2012 een overzicht van familienamen.
Wikipedia gaat uit van de IK-positie en geeft de verschillende familierelaties namen.   
Brother's Keeper, het genealogisch programma voor het maken van stambomen op deze site, gaat uit van de jongste in de stamboom (kind). Het programma gebruikt namen voor familiegeneraties

De naam Verlinden

Gesteld wordt door de genealoog Kits Nieuwenkamp in 1942 dat de naam Verlinden oorspronkelijk "Van der Linden" of "Van der Linde"moet zijn geweest. Hij schrijft daarover:

“Het “Ver” in Verlinden is een samentrekking van “van der”, zodat oor-spronkelijk de naam van der Linden of van der Linde geweest zal zijn. Dit zal een serieus ingesteld archiefonderzoek dienen te bevestigen, gedocumenteerd bewezen met de opgave van het geraadpleegde bronnenmateriaal, de archivalia.

Vooralsnog klinkt de stamnaam Vanderlinden niet riddermatig of adellijk. Integendeel, Vanderlinden klinkt goed Nederlandsch, aldus Kits Nieuwenkamp in 1942.”

Op 14 september 1966 verzucht de heer A. Lens, de Archivaris van het Stadsbestuur Lier [BK0696_1715_G], dat een beeld vormen van de geschiedenis van de familie Verlinden een zeer omvangrijk werk is. Hij vestigt de aandacht op:

“de verschillende schrijfwijzen van Verlinden, Verlynden, vander Lynden, vander Linden.”

Voor- en familienamen

Wetenschapshistoricus Rienk Vermeij schreef in de NRC een recensie over het boek “Voor- en familienamen in Nederland. Geschiedenis, verspreiding, vorm en gebruik”.

Schrijfwijze Verlinden in oude akten

In de paleografie worden namen anders geschreven. Deze schrijfwijze van Verlinden ben ik tegengekomen: paleografie verlinden

 

Franciscus Henricus Josephus Therèse Verlinden {BK1049] schrijft in 1998 het artikel "Van of Ver linden? De geschiedenis van de familie Verlinden". Daarin staat bijgaand artikel "Onze familienaam".

Het wapen Verlinden

In het onderzoek van deze Kits Nieuwenkamp schrijft hij als genealoog dat hij een wapen heeft gevonden. Hij heeft dat wapen aangetroffen bij de huisarts Verlinden in Den Bosch! In het hoofdstuk "Wapens" op de site worden de resultaten van het onderzoek getoond. In het artikel "Ver of Van Linden? De geschiedenis van de familie Verlinden" is ook een paragraaf gewijd aan het Familiewapen Verlinden.

De website

De website “Het Brabantse Geslacht Verlinden” is het familiearchief. Dat kon, omdat alle beschikbare informatie gedigitaliseerd is.

Op de site zijn de akten van geboorte, huwelijk en overlijden en de CBG-Persoonskaarten te vinden, als die in mijn bezit zijn. Door de gedigitaliseerde documenten en foto’s op de website te plaatsen zijn ze raadpleegbaar, waar iemand zich ook bevindt. Dat vergemakkelijkt het onderzoek.

Familieleden kunnen op de site hun familiegeschiedenis zien. Familieleden kunnen ook zien welke informatie ontbreekt en meehelpen in de lacunes te voorzien.

Belangstelling voor de site?

Lijkt de site je wel wat en ben je nakomeling van de drie Verlinden’s die van België naar Nederland zijn geëmigreerd? Stuur dan een E-mail naar hans.verlinden@planet.nl

Je krijgt een formulier voor het verstrekken van informatie waaruit blijkt dat je een nakomeling van de drie emigranten bent. En de vraag om gegevens uit te wisselen. Nadat vaststaat dat je familielid bent, krijg je Gebruikersnaam en Wachtwoord. 21 maart 2019.